Bli kund

Krisplan och krisstöd är A och O för att minska lidande och sjukfrånvaro vid en krissituation

I en krissituation är det viktigt att erbjuda snabb och professionell hjälp till både personal och kunder. Hälsobolaget hjälper er både med det förebyggande krisarbetet och med krisstöd efter allvarliga händelser som kan riskera att utlösa krisreaktioner och framtida ohälsa.

Arbetsolyckor och allvarliga tillbud, våld och hot om våld, arbetskamraters död eller svåra sjukdomar samt olyckor och katastrofer på eller utanför arbetsplatsen är bara några av de händelser som kan utlösa krisreaktioner.

Snabb hjälp och professionellt krisstöd

Med Hälsobolagets krisstöd får ni snabb och professionell hjälp både under och efter allvarliga händelser. Hälsobolaget kan även stötta ditt företag i det förebyggande arbetet med att bygga upp en krisberedskap och ett krisstöd på arbetsplatsen i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.


  Förebyggande insatser och krisplan:

  • Stöd till chefer/organisation genom riskinventering och förebyggande insatser
  • Framtagande av handlingsplaner och rutiner
  • Utbildning och information om kriser och krishantering
  • Utbildning och handledning till krisgrupper och kristeam

  Krisstöd under pågående kris:

  • Gruppstödjande insatser, debriefing, avlastningssamtal
  • Samtalsstöd för enskilda individer
  • Stöd och avlastningssamtal för krisgrupp
  • Stöd till chefer och personer med ledningsansvar i akuta krissituationer och vid omhändertagande av personal