Bli kund

Främja och bedöm hälsan genom undersökningar av medarbetarna

För att säkerställa god hälsa bland medarbetarna på arbetsplatsen erbjuder Hälsobolaget olika undersökningar med syfte att bedöma förutsättningar och hälsotillstånd. En del undersökningar är lagstadgade, så kallade medicinska kontroller, och riktar sig till de grupper som i sitt arbete exponeras för särskilda risker. Andra undersökningar bygger på vikten av ett strukturerat hälsoarbete. Genom att till exempel erbjuda regelbunden hälsokontroll kan arbetsrelaterad, men också annan ohälsa upptäckas, förebyggas och åtgärdas.

Krav på återkommande medicinsk kontroll?

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och naturligtvis även att förebygga att någonting sådant sker. Hälsobolaget utför dessa kontroller och ser till att tillhörande tjänstbarhetsintyg utfärdas.

Lagstadgade undersökningar

Nyanställningsundersökning – upptäck hälsorisker i tid

Vissa arbetsplatser ser ett värde av att på förhand medicinskt undersöka sin potentiella medarbetare och upptäcka ev. signaler på hälsorisker hos den enskilde kopplat till den sökta tjänsten.

Nyanställningsundersökning

Kartlägg hälsan med återkommande hälsoundersökningar

Som del i det systematiska arbetsmiljöarbetet väljer många företag att kartlägga medarbetarnas hälsa genom att återkommande genomföra hälsoundersökningar. Det sammantagna resultatet redovisas av oss och arbetsgivaren får återkoppling på gruppens styrkor och utvecklingsmöjligheter. Underlaget brukar sedan ligga till grund för framtida hälso- och arbetsmiljöstrategiska satsningar på företaget. Resultatet av nästa hälsoundersökning ger sedan en bild av om åtgärderna fått avsedd effekt.

Våra hälsoundersökningar