Bli kund

Systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger olycksfall och ohälsa

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del i företagets dagliga verksamhet. I det arbetet ingår bland annat att bedöma riskerna för hur och varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet.

Ordet risk uppfattas olika av olika individer. När det handlar om riskbedömning i arbetsmiljön brukar man definiera det som sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall ska uppstå och följderna av detta. Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med hur saker och ting är organiserade.

STÖD VID riskbedömning i verksamheten

Läs mer om föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverket

Arbetsgången vid riskbedömning

Planera. Välj ut de områden som ska riskbedömas. Utse arbetsgrupp och informera personalen.
Samla information. Samla in information som behövs för att hitta riskkällor och värdera hur allvarliga dessa är.
Hitta riskkällor. Ta reda på hur ohälsa eller olycksfall kan uppkomma och vilka som kan påverkas.
Värdera risken. Uppskatta hur allvarligt konsekvenserna kan bli och hur ofta dessa kan uppträda. Värdera den samlade risken och bestäm åtgärdsbehov.
Åtgärda & följ upp. Genomför åtgärder och värdera effekten av dessa. Är föreslagna åtgärder tillräckliga?

 

Har du koll på grundläggande lagkrav i arbetsmiljöarbetet?

I vår tjänst Arbetsmiljökollen kartlägger vi tillsammans hur verksamheten efterlever Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Denna tjänst lägger grunden för fortsatt systematisk arbetsmiljöarbete och rekommenderas alla våra företagskunder.

Till arbetsmiljökollen