Bli kund

Vi utför lagstadgade medicinska kontroller och hörselundersökning vid buller. Boka tid redan idag.

Arbetsmiljöverket räknar med att cirka 800 000 exponeras för skadligt buller i arbetet. Med andra ord är detta ett vanligt problem på många av våra arbetsplatser. En arbetstagare som utsätts för buller ska enligt lag alltid erbjudas en hälsoundersökning. Hälsobolaget genomför en rad medicinska kontroller, däribland hörselundersökningar.

Risken för bullerskada ökar också om man samtidigt exponeras för vibrationer eller vissa kemikalier som kan skada innerörat eller hörselnerven. En hörselkontroll utförs för att på ett tidigt stadium upptäcka begynnande hörselnedsättningar och i tid kunna sätta in bullerdämpande åtgärder.

Medicinsk kontroll, hörselundersökning av buller och utfärdande av tjänstbarhetsintyg

En medicinsk kontroll görs genom en hörselundersökning där hörseln testas vid olika ljudfrekvenser. En hörselkontroll bör göras mellan ett till tre års intervall beroende på bullerexponeringen. Hälsobolaget utfärdar ett så kallat tjänstbarhetsintyg för hörselundersökningen. Om en hörselundersökning tyder på att någon arbetstagare drabbats av försämrad hörsel genom arbetsmiljön ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska exponeringen.

Beställ MEDICINSK KONTROLL

När ska kontrollen genomföras?

Efter riskbedömning när uppmätta nivåer ligger inom ramen för kontroller enligt AFS 2005:16.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
  1. Innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet
  2. Återkommande med högst 3 års mellanrum
  3. Vid symtom
Hur går kontrollen till?
  1. Bifoga riskbedömningen vid din beställning
  2. Läkarbesök med historik och neurologiskt status. Biologiska kontroller genom analys av blyhalten i blod.
  3. Tjänstbarhetsintyg utfärdas

 

Mätning av buller på arbetsplats

Läs mer om mätning kring exempelvis buller