Bli kund

Sekretesspolicy

Beskrivning över hur vi hanterar dina personuppgifter och kontaktuppgifter

Hälsobolaget AB (556602-5002) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi behandlar rörande dig och ditt företag behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

När du söker råd, stöd eller vård hos oss samlar vi in och hanterar dina personuppgifter. Bolaget är därmed personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här sekretesspolicyn och tillämplig reglering som rör skydd av personuppgifter. Den här sekretesspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till oss vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varifrån samlas de in?

När du besöker oss eller din arbetsgivare skriver avtal med oss om arbetsmiljö och hälsotjänster samlar vi in uppgifter gällande din person och hälsa från dig, men vi kan också komma att inhämta uppgifter från din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag. Vi kan med ditt samtycke även inhämta dina journaler från annan vårdgivare, om du så önskar, eller om tjänster som avropats från din arbetsgivare så kräver. De typer av personuppgifter som vi behandlar kan omfatta:

 • Uppgifter om din hälsa, såsom besök, undersökningar, provsvar.
 • Namn och kontaktuppgifter så som adress, mail och telefonnummer;
 • Vilket företag du är anställd på och/eller vilket försäkringsbolag du/ditt företag är kund hos;
 • Personnummer;
 • Betalningsinformation

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla den hjälp som du eller din arbetsgivare önskar. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga förpliktelse vi har att föra journal. Utöver behandling för detta syfte kan vi komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra lagliga grunder, dessa anges nedan:

 • I syfte att säkra kvalitet och patientsäkerhet i det arbete vi utför som företagshälsovård.
 • I syfte att genomföra nödvändig patientadministration.
 • I syfte att framställa anonymiserad statistik eller rapporter.
 • I syfte att tillhandahålla vård till dig sparar vi finansiell information, med vår förpliktelse att uppfylla vårt avtal med dig som laglig grund.

Ovanstående syften regleras i Patientdatalagen SFS 2008:355 samt utförs även med vår förpliktelse att uppfylla vårt avtal med dig som laglig grund.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder:

 • Vi är skyldiga enligt lag att spara journaler i minst 10 år efter senaste anteckning. Om du önskar få din journal raderad innan dess behöver du vända dig till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg: (www.ivo.se).
 • Oavsett om det är du, din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag som står för kostnaden är vi av redovisningstekniska skäl skyldiga att spara finansiell information i 7 år.

Vem får del av dina personuppgifter?

Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn. I vissa fall är vi enligt lag skyldiga att lämna uppgifter om dig. I vår kommunikation med din arbetsgivare, lämnar vi aldrig ut information som kan spåras till dig. Vi lämnar bara anonymiserad information på gruppnivå, om vi inte kommit överens med dig om annat.

I syfte att bedriva medicinskt säker vård kan det vara nödvändigt att överföra dina uppgifter till exempelvis:

 • Apotek i syfte att du ska kunna hämta ut mediciner;
 • Andra vårdgivare kan få del av dina uppgifter då du fått remiss för fortsatt vård hos dem;
 • Laboratorium i samband med att provtagning utförs;

Vad gäller särskilt för din journal?

Du som patient har rätt att begära ut uppgifter ur din journal eller att begära en kopia på hela din journal. Vill du som patient ”flytta” de uppgifter som finns i din journal, t.ex. till annan vårdgivare, sker detta genom att vi med ditt samtycke lämnar ut en journalkopia.

Du har också rätt att få information om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst som förekommit till din journal. Det innebär att vi lämnar information till dig om vilka slagningar och läsningar av din journal som skett och om vilken åtkomst som andra vårdgivare haft till uppgifterna. Du har också en lagstadgad rätt att spärra sådan åtkomst från andra vårdgivare till din journal. Vi tillämpar dock inte sammanhållen journalföring. Det innebär att direktåtkomst till dina personuppgifter, dvs. att någon tar del av dina personuppgifter utan att Hälsobolaget har kontroll över vilka uppgifter som denne tar del av, inte förekommer.

Sekretess och skydd mot obehörig åtkomst

Det råder sträng sekretess för uppgifter om ditt hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Vi kommer följaktligen endast att lämna ut dina personuppgifter om vi genom lag eller föreskrift är skyldiga att göra det, eller om vi fått ditt uttryckliga samtycke.

Vi vill informera dig om att det enligt patientdatalagen inte är tillåtet att använda känsliga personuppgifter som sökbegrepp (dvs. uppgifter som t.ex. avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, sexuell läggning eller sådana genetiska eller biometriska uppgifter som entydigt identifierar en fysisk person). Inte heller uppgifter om att någon har fått bistånd eller varit föremål för andra insatser inom socialtjänsten eller enligt utlänningslagen får användas som sökbegrepp. I vissa fall kan regeringen meddela föreskrifter som avviker från detta. Det är dock alltid tillåtet att använda uppgifter om hälsa eller att någon varit föremål för tvångsingripande enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård. Vi använder olika sökbegrepp för att identifiera relevanta uppgifter om dig i vårt arbete med att tillhandahålla dig vård, råd och stöd. Följande sökbegrepp används:

 • Namn, personnummer, kontaktuppgifter
 • Arbetsgivare/försäkringsbolag/förening
 • Tidsbokning/behandlares kalender
 • Fakturanummer/fakturainformation

Våra säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter innebär bland annat att det bara är den som har i tjänsten/arbetet behov av dina uppgifter som får tillgång till dem och att vi kontrollerar att ingen obehörig får åtkomst till dina personuppgifter.

Vart vänder du dig om du vill komma i kontakt med oss eller utnyttja dina lagenliga rättigheter?

Om du har synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter kan du när som helst, antingen skicka ett mail till info@halsobolaget.se eller skicka ett brev till Hälsobolaget AB, Östergatan 18B, 451 30 Uddevalla.

Du har också rätt att vända dig till oss enligt ovan för att (i) få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig (registerutdrag); (ii) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas; (iii) återkalla ditt samtycke om uppgifter behandlas med stöd av samtycke; (iv) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; (v) framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter; eller (vi) om detta är tekniskt möjligt, få tillgång till dina personuppgifter i ett portabelt format. Ovanstående stycke utförs så långt som är möjligt i enlighet med gällande nationell lag.

Begäran ska undertecknas av dig och innehålla ditt namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Vi kommer utan onödigt dröjsmål, men senast inom 1 månad efter mottagande av din begäran, svara på din begäran. Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter, undersöker vi om förutsättningarna är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller radering (i de fall så är möjligt) så snart som möjligt. Vi kan komma att avvisa en begäran som antingen är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Du kan också vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) med klagomål.

Skadestånd

Du kan ha rätt till skadestånd när behandling av dina personuppgifter sker i strid med patientdatalagen eller dataskyddsförordningen.

Ändringar och tillägg

Vänligen notera att denna beskrivning kan komma att justeras eller utökas när exempelvis nya regler och villkor offentliggörs. I så fall kommer den nya versionen att publiceras på vår hemsida. Den senaste revisionen av beskrivningen ägde rum den 2018-05-25.

Följande lagar styr hur vi hanterar dina personuppgifter:

 • Patientdatalagen SFS 2008:355
 • Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659
 • Personuppgiftslagen SFS 1998:204
 • Dataskyddsförordningen 2016/679, träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då Personuppgiftslagen
 • Lag med kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen (ej ännu trätt i kraft, SFS 2018: )

Senast uppdaterad: 11 maj 2023