Bli kund

Riskbedömning buller

Ett vanligt förekommande arbetsmiljöproblem är störande eller hörselskadliga bullernivåer.

Följderna av exponering för buller i vår arbetsmiljö är många, exempelvis:

  • Hörselskada
  • Ökad hjärtfrekvens
  • Höjt blodtryck
  • Förhöjda nivåer av stresshormoner
  • Ökad olycksrisk
  • Koncentrationssvårigheter

Störande buller behöver inte enbart vara ett resultat av höga ljudnivåer utan kan även orsakas av exempelvis akustiska förhållanden.

Som arbetsgivare har du skyldighet att riskbedöma bullerexponeringen. Vi kan stötta er med mätning av buller för att utvärdera exponering utifrån Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden eller andra viktiga parametrar av betydelse för bullerförhållandena.

BESTÄLL TELEFONKONSULTATION