Bli kund

Medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter

Vid arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter finns ökade risker för ohälsa kopplade till hud och lungor. Kontakteksem och astmatiska besvär är exempel på negativa följdeffekter av exponering.

Allergiframkallande kemiska produkter är vanligt förekommande inom tandvården, bil- och tillverkningsindustrin samt skönhetsbranschen, men kan återfinnas i många andra verksamheter också.

Kom ihåg! Riskbedömning först

Alla medicinska kontroller ska ha föregåtts av en riskbedömning som ligger till grund för bedömningen. Vid behov av stöd med riskbedömning inför ev. medicinsk kontroll – kontakta oss.

Beställ telefonkonsultation med arbetsmiljöingenjör

När ska kontrollen genomföras?

Arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för:

 1. Produkter som klassificeras som H334 p g a sitt innehåll av diisocyanter eller organiska syraanhydrider.
 2. Etyl-2-cyanoakrylat eller Metyl-2-cyanoakrylater om arbetet pågår mer än 30 min/vecka
 3. Isocyanter som bildas när ett ämne bryts ned i mindre beståndsdelar vid uppvärmning
  d v s termisk nedbrytning.
Hur ofta ska kontrollen genomföras?
 1. Innan arbetstagaren sysselsätts i arbete
 2. 3-6 månader efter påbörjat arbete
 3. Återkommande med 2 års mellanrum efter påbörjat arbete eller tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget
Hur går kontrollen till?
 1. Bifoga riskbedömningen vid din beställning
 2. Läkarbesök med genomgång av tidigare och nuvarande exponeringsförhållanden, undersökning och spirometri.
 3. Ev. remiss till lungröntgen.
 4. Tjänstbarhetsintyg utfärdas.