Bli kund

Medicinsk kontroll vid arbete med hand- och armvibrationer

I Sverige utsätts ca 10% av den arbetsföra befolkningen för hand- och armvibrationer under minst en fjärdedel av arbetstiden. Vibrationsskador är en av de vanligaste arbetssjukdomarna. Besvären blir ofta bestående i form av vita fingrar, nervpåverkan och smärta.

Alla som arbetar med vibrationer, där exponeringen överstiger insatsvärdet för hand- och armvibrationer ska enligt lag erbjudas medicinsk kontroll och läkarundersökning. Kontroll ska även ske om någon arbetstagare drabbats av skador, där vibrationer misstänks vara orsak till besvären.

Kom ihåg! Riskbedömning först

Alla medicinska kontroller ska ha föregåtts av en riskbedömning som ligger till grund för bedömningen. Vid behov av stöd med riskbedömning inför ev. medicinsk kontroll – kontakta oss.

Beställ telefonkonsultation med arbetsmiljöingenjör

När ska kontrollen ske?

Efter riskbedömning om exponeringen överskrider aktuella gränsvärden enligt AFS 2019:3.

Vid misstanke om exponeringen kan orsaka ohälsa, även om insatsvärdet ej överskrids. Kontroll ska även ske annan arbetstagare misstänks ha fått besvär till följd av liknande arbete.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

1.  Innan arbetet påbörjas
2.  Återkommande med högst 3 års mellanrum.
3. Inom en månad om en arbetstagare visar tecken på besvär till följd av  vibrationsexponering.

Om de två första undersökningarna inte visar tecken på vibrationsskada kan varannan undersökning ersättas med en enklare undersökning eller ett frågeformulär för screening av vibrationsskada.

Hur går kontrollen till?
  1. Bifoga riskbedömning vid din beställning
  2. Läkarundersökning inkl. genomgång av frågeformulär

Stora krav på arbetsgivaren – förebygg vibrationsskador!

Med tanke på den höga förekomsten av vibrerande verktyg i arbetslivet ställs höga krav på insatser för att förebygga skador till följd av exponeringen. Potentiellt skadliga vibrationer överförs från handhållna verktyg och maskiner som mejselhammare, skruvdragare, slipmaskiner, olika borrar och häcksaxar. Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner som föranlett många krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Tecken på skador relaterade till vibrationer är exempelvis känselstörningar, så kallade vita fingrar och förslitningsskador.

Området regleras genom EU:s vibrationsdirektiv 2002/44/EC Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) och Vibrationer (AFS 2005:15).

Minska riskerna med vibrationer på arbetet

Vibrationer kan vara ett problem på åtskilliga arbetsplatser. Oavsett typen av arbetsplats är det viktigt att kontinuerligt arbeta med vibrationsfrågorna och göra det förebyggande arbetet till ett naturligt inslag i det systematiska arbetet.

Det du som arbetsgivare kan göra, är att försöka att minska riskerna för skador. Genom att;

  • Identifiera riskerna – roterande eller slående handhållna verktyg. Regelbundet undersöka risken för skador.
  • Göra mätningar – hur mycket vibrationer utsätts medarbetarna för?
  • Medicinska kontroller
  • Annan arbetsmetod?
  • Minska exponeringstiden – genom att planera in pauser
  • Byta ut maskiner
  • Informera och utbilda personalen
  • Undvik fukt och kyla

Vi kan hjälpa dig som arbetsgivare att upptäcka och förebygga skador hos medarbetaren i tid genom hälsoundersökningar. Genom vårt tvärfunktionella teamarbete kan vi informera och ge förslag till åtgärder.