Bli kund

Finns det risk att utsättas för joniserande strålning? Då är det dags för en lagstadgad medicinsk kontroll.

Personer som exponeras för joniserande strålning i arbetet måste genomgå en obligatorisk läkarundersökning för att avgöra om arbetstagaren löper särskild risk för skada eller om det finns andra medicinska hinder för att arbeta i den typen av arbetsmiljö. Hälsobolaget erbjuder lagstadgade medicinska kontroller för joniserad strålning.

Den medicinska kontrollen omfattar bedömning av hjärt-, lung- och njurfunktion, men vi tittar också på hud-, blod-, neurologiska- och psykiska sjukdomar, alkohol-& drogmissbruk samt diabetes.

Den lagstadgade medicinska kontrollen skall enligt Strålsäkerhetsmyndigheten utföras innan arbetet påbörjas, och därefter vart tredje år. Ett så kallat tjänstbarhetsintyg utfärdas därefter.

Beställ MEDICINSK KONTROLL

När ska kontrollen genomföras?

Inför arbete med joniserande strålning

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
  1. Innan arbetet påbörjas
  2. Återkommande läkarundersökning med högst 3 års mellanrum
  3. Periodisk kontroll genom ifyllande av Hälsodeklaration mellanliggande år när läkarundersökning ej genomförs.
Hur går kontrollen till?
  1. Läkarundersökning
    • Hälsodeklaration, urinprov, drogtest och blodstatus

2. Läkarintyg utfärdas