Bli kund

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete

Handintensivt arbete kräver medicinska kontroller. En medicinsk kontroll med syfte att undanröja belastningsproblematik i händer, armar, skuldror och nacke enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Belastningsergonomi 2012:2 och Medicinska kontroller i arbetslivet 2019:3

Vem ska genomgå medicinsk kontroll i enlighet med AFS 2019:3?

Alla arbetstagare med arbetsuppgifter som belastar handleden i moment där handleden är aktiv i kombination med kraft, exempelvis genom att ett föremål hålls i handen samtidigt som handleden roteras eller vinklas i någon riktning från sitt medelläge.

Kom ihåg! Riskbedömning först

Alla medicinska kontroller ska ha föregåtts av en riskbedömning som ligger till grund för bedömningen. Vid behov av stöd med riskbedömning inför ev. medicinsk kontroll – kontakta oss.

Beställ telefonkonsultation med arbetsmiljöingenjör

När ska kontrollen genomföras?

Efter riskbedömning om bedömningen är att arbetsuppgifterna medför risk för belastningsskada till följd  av handintensivt arbete.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
  1. Inom 3 år efter att handintensivt arbete påbörjats.
  2. Återkommande med högst 3 års mellanrum.
  3. Inom en månad efter att arbetsgivaren fått kännedom om att en arbetstagare fått nya besvär, som kan vara relaterade till handintensivt arbete.
Hur går kontrollen till?
  1. Bifoga riskbedömning vid din beställning
  2. Fysioterapeutbesök
    • Genomgång av tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, sjukdomar och besvär som kan vara relaterade till handintensivt arbete
    • Klinisk undersökning vid misstanke om besvär relaterade till handintensivt arbete