Bli kund

Konflikthantering/Kartläggning – hel arbetsgrupp

Behöver du hantera en konflikt eller skapa bättre samarbete i din arbetsgrupp?

Hälsobolaget arbetar utifrån beprövade metoder för att förstärka arbetsgruppers samarbete. Vi har bred kompetens och erfarenhet inom området Hantering av sociala hälsorisker, där vi arbetar utifrån de senaste riktlinjerna från MYNAK. Våra tjänster sträcker sig ifrån utbildning och konsultation till utredning med hantering av samarbetssvårigheter, konflikter och kränkande särbehandling.

Bidragande eller försvårande faktorer på grupp-och organisationsnivå undersöks i den mån de bedöms ha haft en påverkan på det aktuella ärendet.

Hälsobolagets upplägg

Uppstart sker efter en rådgivning och vi arbetar därefter enligt processen nedan.

Våra konsulter träffar uppdragsgivaren för att få en övergripande bild av situationen. Överenskommelse sker om lämplig utformning för uppdraget.

Uppstartsmöte med arbetsgruppen för att förankra uppdraget och berätta om arbetsgången.

Medarbetare inbjuds att fylla i enkät gällande sina sociala och organisatoriska arbetsmiljöer. Individuella samtal med berörda medarbetare genomförs med utgångspunkt i enkätresultatet.

Därefter analyseras informationen och ett förslag på åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå formuleras.

Återkoppling av resultatet till uppdragsgivaren samt rekommendationer för det fortsatta arbetet. I samarbete fastställs den fortsatta arbetsgången.

Återkoppling till arbetsgruppen. Vi presenterar den generella bilden av situationen samt våra rekommendationer. Ledningen presenterar de beslut som fattas.


Pris

Enligt offert

 

RELATERAT INNEHÅLL

Konflikthantering – snabb och konkret hjälp i svåra situationer

Större eller mindre konflikter uppstår på nästan alla arbetsplatser. När det händer är det viktigt att du som chef är förberedd och vet hur du ska agera.
Konflikter utgör en risk för ohälsa som arbetsgivaren är skyldig att förebygga och åtgärda.
Vi på Hälsobolaget har lång erfarenhet av att utreda och hantera konflikter.

Mer om konflikthantering