Bli kund

Faktaundersökning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete har regler för när arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet eller när något allvarligt tillbud inträffar i arbetet. Detta gäller även sociala hälsorisker såsom kränkande särbehandling eller mobbning. Arbetsgivaren ska utreda orsakerna så att risker för ohälsa eller olycksfall förebyggs framåt.

Definition på kränkande särbehandling

”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”

Arbetsgivaren är ansvarig för att sådana handlingar stoppas, och måste ta reda på vad som hänt när signaler om sociala hälsorisker uppkommer.

Syfte och mål med Hälsobolagets utredning

Att belysa ärendet tillräckligt väl för att arbetsgivaren ska kunna vidta korrekta åtgärder. Arbetsgivaren får skriftlig och muntlig återkoppling.

Metod

Faktaundersökning (FU) används för att utreda kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem. Metoden bygger på internationell forskning och utgår från arbetsmiljölagstiftningens principer för systematisk ärendehantering (AFS 2001:1) och från kraven i föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Metoden är beskriven i MYNAKS riktlinjer och sociala hälsorisker.

Centralt för FU är replikrätten, det vill säga att alla inblandande i ett ärende ska ha full insyn och full möjlighet att bemöta alla anklagelser som riktas mot en.

Den centrala frågan som undersöks i en FU är vad som hänt och inte varför det hände. Bidragande eller försvårande faktorer på grupp- eller organisationsnivå undersöks i den mån de bedöms ha haft en påverkan på det aktuella ärendet.

Utförare

Maria Andersson  – Leg sjuksköterska/företagssköterska utbildad i metoden Faktaundersökning.

Jonatan Kotschack- Leg. psykolog och organisationskonsult med utbildning i metoden och mångårig erfarenhet inom området.

Pris

Omfattningen av utredningen kan skilja sig och därmed även priset. Vi lämnar gärna en preliminär offert vid förfrågan.

För mer information

Kontakta oss på 0771-35 43 30 eller på info@halsobolaget.se