Bli kund

Professionellt samtalsstöd av psykoterapeut eller psykolog

Ibland händer det saker i livet privat, på arbetet eller på båda samtidigt. Du kan då behöva professionellt stöd för att sortera och komma vidare.

På Hälsobolaget möter du våra psykologer och psykoterapeuter som ofta möter människor som behöver stöd att kunna komma vidare i sin process och rehabilitering. Men kan också komma för att man behöver hjälp vid ångest, depression eller av andra privata skäl.

När vi på Hälsobolaget nämner stödsamtal avser vi psykologisk rådgivning och psykologisk behandling som utförs av legitimerad personal såsom psykoterapeut eller psykolog.

Beställ samtalsstöd


Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning består av ett begränsat antal tillfällen om ca 3-5 samtal. Rådgivning ges vid stresshantering, problem i livspusslet, kriser eller andra insatser som förutsätter vägledning eller coachning.


Psykologisk behandling

Ibland behövs mer handfast behandling om besvären är långvariga och påverkar tillvaron på fler områden än ett. Vid behandling är tillfällena kan variera från 5-20 sessioner, beroende av omfattning och problembild. Psykologiska behandlingar som ges av oss är bl.a. vid besvär av depression, ångesttillstånd, stress och utmattning. Med ångesttillstånd menas; panikångest, generell ångest (GAD), social fobi, tvång (OCD), fobi och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).


Anledningen till att man besöker någon av våra leg. Psykologer eller leg. Psykoterapeuter kan vara många fler än de vi ger som exempel, oavsett så är du eller din medarbetare varmt välkommen.


Medarbetare

Börjar en eller flera av dina medarbetare visa symtom på stress, ångest, sömnproblem eller annat illabefinnande kan samtalsstöd var en god idé. Tillsammans finner vi en väg fram och stöttar i att finna rätt åtgärder för just den individen. Vid första samtalet görs en bedömning kring problembild, situation och förslag på hur det ska hanteras vidare.

Grupphandledning

Forskning visar att grupper som regelbundet får reflektera kring sitt samarbete mår och presterar bättre. Hos oss finner du erfarna handledare som hjälper grupper att identifiera och hantera utmaningar genom en strukturerad och högkvalitativ process. Handledaren träffar gruppen regelbundet på uppdrag av arbetsgivaren och arbetar med viktiga mål kring exempelvis kommunikation och bemötande.

Grupputveckling

Vårt arbetssätt bygger på en hög delaktighet och engagemang från både ledare och medarbetare i arbetsgruppen. Det finns en mängd olika grupputvecklande insatser så som workshops, utbildning och träning i olika verktyg. Gemensam nämnare för grupputveckling hos oss är att den sker utifrån ett beteendeperspektiv med lösningsfokus och styrkebaserat arbetssätt dvs framtagande av mål och beteende för att finna nycklar som tar gruppen vidare från nuläge till önskat läge.


Stöd och handledning för dig som chef

Som chef kan du behöva stöd kring alltifrån din egen situation som chef till medarbetaransvar, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och ibland kan det handla om själva ledarskapet – hur du kan utveckla det och få förståelse för hur beteenden påverkar grupper och organisationer.

ORGANISATION OCH LEDARSTÖD


Psykisk hälsa

Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, vår hälsa och vår funktionsförmåga. Psykisk hälsa används ofta som ett paraplybegrepp som omfattar både god hälsa och ohälsa.

”WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.”

Kortfattat handlar det om hur vi mår och trivs med livet, men också om vår förmåga att klara av livets upp- och nedgångar.

Psykisk ohälsa kan vara både psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Det kan innebära svårigheter att klara av vardagen så som sociala interaktioner, relationer eller arbetslivet. Kan också innefatta stressrelaterade besvär, ångest, depression och trauma som kan vara bidragande till lidande.