Bli kund

Låt oss bli en resurs när det gäller företagets arbetsmiljö

Att företaget arbetar aktivt och konsekvent med sin arbetsmiljö är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på arbetsplatsen. Det är du som arbetsgivare som har ansvaret för en god arbetsmiljö och att personalen inte blir sjuk, skadar sig eller dör på grund av sitt arbete.

En bra arbetsmiljö främjar hälsan, produktiviteten och lönsamheten bland annat genom minskad frånvaro, men också genom höjd motivation och trivsel. Men hur skapar man en bra miljö där människor trivs, presterar bra och håller sig friska? Det är just de här frågorna som vi på Hälsobolaget kan hjälpa till med. Vårt team finns gärna med som ett stöd och tillhandahåller de verktyg som behövs för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Och när vi pratar om arbetsmiljö räknar vi in alla förhållanden på en arbetsplats – det sociala, organisatoriska och fysiska.


Vilka arbetsmiljölagar ska jag som chef ta hänsyn till?

Som arbetsgivare är man skyldig att följa arbetsmiljölagen. Den ställer krav på att du som arbetsgivare ska göra allt som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Till arbetsmiljölagen hör mer preciserade föreskrifter, så kallade AFS. Dessa föreskrifter beskriver mer i detalj vad som gäller för arbetsmiljön, till exempel för buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverket har tagit fram ett grundpaketet med de lagar och föreskrifter som gäller på alla arbetsplatser. Beroende på just er verksamhet och arbetsmiljö, kan dessa behöva kompletteras.
Du hittar samtliga AFS här