Bli kund

Ny föreskrift om arbetsanpassning – AFS 2020:5

I juni 2021 börjar arbetsmiljöverkets nya föreskrift om arbetsanpassning att gälla. I samband med det upphävs föreskriften om rehabilitering och arbetsanpassning (AFS 1994:1). Föreskriften avses vara en vägledning i arbetet med de anpassningar som kan genomföras.

Föreskriften har fått en uppfräschning då arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag gentemot för 20 år sedan, man har också mer förståelse för vikten av att arbeta förebyggande. Därav tar de förebyggande insatserna mer plats än tidigare föreskrift.

Med arbetsanpassning menas:

” Individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbetet. Den används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning kan vara tidsbegränsad eller varaktig”

 

Förtydligande från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket gör en rad förtydligande och trycker på att det är på arbetet som arbetsgivaren har möjlighet i att stötta en individ tillbaka till arbetet eller för att minimera risken för ohälsa. Individen ska alltid vara delaktig i processen.Exempelvis lyfter föreskriften ansvaret som arbetsgivaren har, att fortlöpande tar reda på om någon av arbetstagarna kräver anpassning. Arbetsgivaren ska också ta fram rutiner för hur den dialogen ska genomföras. Anpassningen kan göras på flera olika sätt och kan åsyfta justerade arbetstider, arbetsmoment eller arbetsredskap. Föreskriften hänvisar i detta avseende till SAM (AFS 2001:1).

Tidsgränserna i rehabiliteringskedjan är inte kopplade till det arbetsrättsliga rehabiliteringsansvaret för dig som arbetsgivare.

Arbetsgivarens ansvar framgår i socialförsäkringsbalken

Det ansvar som arbetsgivare har för den arbetsinriktade rehabiliteringen regleras i socialförsäkringsbalken och har därför plockats bort i den nya föreskriften. Likaså är ansvaret för specifika sjukdomar justerat. Till socialförsäkringsbalken