Bli kund

På Hälsobolaget har vi en helhetssyn när det gäller rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska göra det möjligt för en arbetstagare att komma tillbaka till eller stanna kvar i arbetet.

Det är enklare att komma tillbaka i arbete om sjukfrånvaron inte blir långvarig. Därför är det så viktigt att arbetsplatsen genom bra arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ger den anställde goda förutsättningar för att komma tillbaka.

Samverkan är A och O vid rehabilitering

Lika viktigt som det är att stödja individen i rehabprocessen, är det att stötta chefen för ett långsiktigt arbete framåt. För att uppnå goda resultat är det viktigt att du som arbetsgivare, den anställde, skyddsombudet, företagshälsovården och Försäkringskassan med flera samarbetar för att hitta bra lösningar.


Hälsobolagets rehabiliteringsmodul

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering är det av vikt att det finns en tydlig plan i varje verksamhet gällande rehabilitering. Det är arbetsgivaren som bär det yttersta ansvaret för arbetet men kan delegeras till andra personer så som arbetsledare eller enhetschef. Även arbetstagare har skyldigheter gällande sin rehabilitering. Såsom att delta på möten och genomgå de undersökningar som erbjuds för att kunna föra arbetet framåt och på så sätt kunna återgå i arbetet på ett lyckat sätt. Den tredje parten i rehabiliteringsprocessen är försäkringskassan som dels har en samordnande roll men även ser över det ekonomiska stödet för arbetstagare och arbetsgivare.

Ibland räcker inte verksamhetens egna resurser till och det är då det kan vara gott att vända sig till företagshälsovården för stöd och vägledning, där hjälper vi gärna till.

Målet med rehabiliteringen i vårt hus är att vi kan möta kundens behov utifrån vår kunskap och erfarenhet. Bäst är ju såklart om vi kan stötta upp innan sjukskrivning sker via förebyggande insatser. När rehabilitering blir aktuell arbetar vi med flödet nedan. Modellen är gjord för att skapa struktur och vi blir ett stöd i processen för både arbetsgivare och individ.

Behov av rehabilitering uppmärksammas.

Företagssköterska/rehabkoordinator och chef har inledande dialog.

Företagssköterska/rehabkoordinator träffar anställd.

Kartläggningssamtal för att få en bild av individens status och nuläge.

Trepartsmöte med chef, anställd och Hälsobolaget.

Handlingsplan skapas och beslut tas om nästa insats.

Insats genomförs.

Exempelvis stödsamtal, fysisk bedömning, läkarbedömning för sjukskrivning eller annat aktivitetsprogram.

Uppföljning av insatser och handlingsplanen i ett nytt trepartsmöte.

Anställd, chef och rehabkoordinator deltar. Finns det andra insatser som ska planeras eller kan ärendet avslutas?


Vi på Hälsobolaget ser fördelarna med att arbeta förebyggande och tillsammans har vi en nära dialog för att just ert företag ska må så bra som möjligt. Därför förespråkar vi inventeringsmöten och arbete i ett tidigt stadium, för en frisk arbetsplats ger friska medarbetare!


Arbetslivsinriktad rehabilitering

I Hälsobolagets team för rehabilitering ingår läkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, hälsovetare och beteendevetare. I samråd med dig som arbetsgivare och din anställda lägger vi upp ett specialanpassat program som ska leda till tillfrisknande så snabbt och smidigt som möjlig. Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska betraktas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

 

Arbetsgivarens plan för återgång i arbete – ändringarna i socialförsäkringslagen

Från och med den 1 juli 2018 infördes skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid. Det framgår av 30 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken (SFB). En sådan plan ska fungera som ett stöd i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och bör i den utsträckning det är möjligt tas fram tillsammans med arbetstagaren. Läs mer här »