Bli kund

Riskbedömning är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del i företagets dagliga verksamhet. I det arbetet ingår bland annat att bedöma riskerna för hur och varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet.

Ordet risk uppfattas olika av olika individer. När det handlar om riskbedömning i arbetsmiljön brukar man definiera det som sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall ska uppstå och följderna av detta. Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med hur saker och ting är organiserade.

Exempel på risker i arbetsmiljön:

Förhållanden i organisationen, som till exempel att ledningen inte är bra, kan orsaka stress som i förlängningen kan leda till ohälsa. En olycka vid exempelvis en maskin kan bero på att säkerhetsutrustning saknas.

Systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger olycksfall och ohälsa

För att förebygga olycksfall och ohälsa ska varje arbetsplats bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete består av tre delar. Man ska undersöka arbetsmiljön, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten. Riskbedömning är en mycket viktig del i det första steget – att undersöka arbetsmiljön. Det handlar om att ta reda på hur och varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet. Det är både arbetsgivaren och arbetstagarna som tillsammans ska kontrollera risker i arbetsmiljön.

Arbetsgången vid riskbedömning kan delas in i fem steg:

  1. Planera. Välj ut de områden som ska riskbedömas. Utse arbetsgrupp och informera personalen.
  2. Samla information. Samla in information som behövs för att hitta riskkällor och värdera hur allvarliga dessa är.
  3. Hitta riskkällor. Ta reda på hur ohälsa eller olycksfall kan uppkomma och vilka som kan påverkas.
  4. Värdera risken. Uppskatta hur allvarligt konsekvenserna kan bli och hur ofta dessa kan uppträda. Värdera den samlade risken och bestäm åtgärdsbehov.
  5. Föreslå åtgärder. Föreslå åtgärder och värdera effekten av dessa.
    Är föreslagna åtgärder tillräckliga?

Läs mer om vilka föreskrifter som gäller på Arbetsmiljöverkets hemsida