Bli kund

Ta reda på hur företagets fysiska arbetsmiljö påverkar din personal

Säkerhetsbrister eller felaktigt utformade arbetsplatser kan resultera i kostsamma arbetsskador. Att låta Hälsobolaget genomföra en ergonomisk kartläggning och analys är ett sätt att minska riskerna.

Vid en ergonomisk kartläggning kommer vi ut till er arbetsplats och analyserar den fysiska arbetsmiljön med målsättningen att optimera förutsättningarna. Vi tittar på relevanta förändringar för att uppnå ökad kvalitet, produktivitet och prestation samtidigt som arbetsrelaterade skador förebyggs. Fysiska, organisatoriska, tekniska och mentala faktorer som påverkar er under arbetet vägs in i en samlad bedömning.


Undvik belastningsrelaterade skador med rätt insatser – i rätt tid

Tänk ergonomi innan, under och efter! Utifrån kartläggning, analys och dialog tillsammans med er som kund, kommer vi fram till lämpliga åtgärdsförslag som hjälper er att utforma och skapa en hållbar arbetsmiljö. Vi kan även vara ett stöd under införandet och planerandet av eventuella åtgärder vi kommit fram till, samt följa upp dessa.

Här är det exempelvis läge att ta kontakt med någon av våra ergonomer:

INNAN

 • Ska ni förändra något på er arbetsplats?
 • Ska ni bygga om eller bygga nytt?
 • Vill ni minska riskerna vid handintensivt arbete eller få hjälp med en bedömning om ni berörs av medicinsk kontroll vid handintensivt arbete?
 • Har ni nytt schema eller nya arbetsmoment som kan komma att ändra belastningen för personalen?
 • Vill ni förebygga att besvär uppkommer?

UNDER

 • Finns behov att se över arbetsplatsen p.g.a förändrad belastning under Coronakrisen?
 • Har ni koll på hur er fysiska arbetsmiljö fungerar och vilka risker som finns? Har ni kontrollerat den på länge?
 • Är arbetsplatsen ändamålsenlig så att den skapar en effektiv och hållbar organisation?
 • Har ni stress och spänning som påverkar fysiskt?
 • Arbetar ni systematiskt med att undersöka er fysiska arbetsmiljö eller vill ni ha stöttning i att skapa en sådan process?

EFTER

 • Har ni redan många med fysiska besvär på er arbetsplats och vill åtgärda samband med ergonomiska brister?
 • Är förändringar redan genomförda som ni vill ha stöttning i att se över?
 • Vad blev resultatet av de förändringar som genomförts efter vårt besök; önskat läge och hur behöver ni arbeta vidare?

Vägledning inför återgång till ordinarie arbetsplatsen och/eller fortsatt hemarbete

• Planerar ni återgång till ordinarie arbetsplatsen och vill säkerställa ergonomi och fysisk arbetsmiljö i samband med detta?

• Funderar ni över möjligheten till fortsatt arbete hemifrån och hur ett sådant alternativ skulle kunna se ut? Vi erbjuder råd för en god arbetsmiljö på hemmaplan. Det kan gälla frågor som ergonomi, kommunikation och motivation.

• Har den fysiska belastningen eller tillgången till arbetshjälpmedel förändrats? Vi kan stötta i att se över effekterna av detta och ge råd om eventuella förändringar som kan vara aktuella.

• Har förändringar i exempelvis arbetssätt uppkommit som en följd av covid-19? Vi kan hjälpa er att följa upp och värdera fortsatt användning av dessa.