Bli kund

Förebygg psykisk ohälsa på din arbetsplats

Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa har ökat. Behovet av förebyggande åtgärder är stort. Men alltför många gånger sätter man som arbetsgivare in åtgärder på arbetsplatsen först då ohälsan redan har uppstått. Hälsobolaget kan hjälpa din arbetsplats att istället förebygga ohälsa. 

Hälsobolagets team utgör gärna det expertstöd som du som arbetsgivare kan ha nytta av för att skapa riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetet. För att förebygga, utreda och åtgärda ohälsan.

Psykisk ohälsa kan yttra sig på olika sätt

De vanligaste beteckningarna på olika psykiska problem är depressioner, olika typer av ångesttillstånd, fobier, personlighetsstörningar, missbruksproblem och ätstörningar. Begreppet psykisk sjukdom brukar användas för psykoser och svåra depressioner. Psykisk ohälsa kan visa sig genom många olika psykiska symtom, som till exempel sömnstörningar, relationsproblem, trötthet och koncentrationssvårigheter.

Psykoterapi eller KBT - kognitiv beteendeterapi

Om man mår psykiskt dåligt eller går igenom en svår kris kan det hjälpa att gå i psykoterapi eller KBT – kognitiv beteendeterapi hos en psykolog, psykoterapeut eller beteendevetare. Behandlingen kan till exempel gå ut på att förändra beteenden som man hindras av i livet. Eller också behöver man få hjälp med att komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem. KBT – kognitiv beteendeterapi går ut på att man ska må och fungera bättre genom att förändra sitt beteende och hur man uppfattar sig själv och sin omgivning.