Bli kund

Förändringsprocess – grupputveckling enligt GDQ Modellen

GDQ är en forskningsbaserad metod, framtagen av Susan Wheelan och hennes forskarteam i USA. Metoden är ett prioriteringsverktyg där gruppen gemensamt tar fram en handlingsplan med utgångsfokus i den fas gruppen befinner sig i. Detta skapar en gemensam bild över vad som skall prioriteras just nu och att vilka andra delar som skall arbetas med längre fram i processen.

Syftet är att gruppen ska bli medveten om och få en gemensam bild av vilken utvecklingsfas den befinner sig i nu. Samt vilka förutsättningar det finns för fortsatt grupputveckling. Målet är att skapa effektiva och välfungerade team som ökar sitt uppdragsfokus och sin måluppfyllelse.

Målgrupp

Ledningsgrupper och arbetsgrupper.

Metodik

GDQ-metoden består av en enkät där vissa frågor besvaras tillsammans i gruppen och vissa individuellt. Resultatet sammanställs och analyseras av uppdragsansvarig. Resultatet presenteras först för ansvarig chef och därefter för arbetsgruppen. Presentationen bygger på redovisning av hur effektiv arbetsgruppen är som grupp för att kunna uppnå sina mål, och i vilken av de fyra utvecklingsfaserna gruppen befinner sig.

Upplägg

Varje arbetsgrupp gör en egen GDQ-mätning, vilket gör att respektive grupp får fokus på sina frågor. Om det i resultatet framkommer frågor som är verksamhets- eller organisationsövergripande, tar chef ansvar för att dessa frågor lyfts till funktion med ansvar och mandat att hantera dem.

Första tillfället innehåller kort beskrivning av GDQ samt ifyllande av enkät. Vid andra tillfället får gruppen en djupare teorigenomgång, presentation av gruppens resultat samt en diskussion för att gemensamt ta fram en handlingsplan innehållande de punkter gruppen vill fokusera på och arbeta vidare med.

Jämsides med ovan förändringsprocess rekommenderar vi chefsstöd före, under och efter de två grupptillfällena.

Hälsobolaget erbjuder även efterföljande processtöd med chef och arbetsgrupp. Antal tillfällen med processtöd läggs upp utifrån kundens önskan och behov. Detta gynnar gruppens förutsättningar till en långsiktigt hållbar förändringsprocess.

Är du intresserad av att veta mer om Förändringsprocess – grupputveckling enligt GDQ-modellen?

Kontakta oss gärna så beskriver vi detaljer, innehåll och kostnader. Tillsammans kan vi skräddarsy insatsen utifrån era behov och önskemål.

Kontakta Åsa Bjerdén, Operativ chef. Ring 0771-35 43 30 eller maila