Bli kund

Vi utför hälsokontroll och tjänstbarhetsintyg för personer som utsätts för vibrationer i arbetet.

Arbetsmiljöverket beräknar att cirka 100 000 arbetstagare i landet årligen utsätts för skadliga hand- och armvibrationer eller helkroppsvibrationer. Alla som arbetar med vibrationer ska enligt lag erbjudas medicinsk kontroll och läkarundersökning.

Arbetstagare som utsätts för vibrationer över gränsvärdena kan råka ut för olika typer av besvär, däribland vita fingrar, domningar i händerna och ryggbesvär.

Hälsoundersökning och tjänstbarhetsintyg

Undersökningen ska utföras innan arbetet med vibrationer påbörjas för första gången, därefter uppföljande beroende på typen av arbete. En hälsokontroll görs i form av rygg- och ledundersökning eller undersökning av nervfunktion och cirkulation i hand och arm, beroende på vilken typ av vibration som personen utsätts för.

En hälsoundersökning inkluderar tidigare arbeten, sjukdomar, medicinering och tobak- och alkoholintag. Hälsobolaget utfärdar ett tjänstbarhetsintyg.

Vibrationer i arbetet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer gäller för verksamheter där någon kan utsättas för vibrationer. Vibrationer är vanliga inom yrkesgrupperna snickare, montörer och mekaniker, reparatörer, plåtslagare, betongarbetare, maskinförare och fordonsförare.

Beställ medicinsk kontroll vibrationer

När ska kontrollen genomföras?

Efter riskbedömning om exponeringen överskrider aktuella gränsvärden enligt AFS 2019:3.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?

1.  Innan arbetet påbörjas
2.  Återkommande med högst 3 års mellanrum.

Om de två första undersökningarna inte visar tecken på vibrationsskada kan varannan undersökning ersättas med:

1. En enklare undersökning
2. Ett frågeformulär avsett för screening av vibrationsskada

Hur går kontrollen till?
  1. Bifoga riskbedömning vid din beställning
  2. Läkarundersökning inkl. genomgång av frågeformulär

Arbetsmiljöverket fokuserar på vibrationer

Arbetsmiljöverket uppskattar att ungefär 400 000 personer i Sverige i dagsläget utsätts för vibrationer mer än två timmar om dagen med vibrerande maskiner. Dessa potentiellt skadliga vibrationer överförs från handhållna verktyg och maskiner som mejselhammare, skruvdragare, slipmaskiner, olika borrar och häcksaxar. Vibrationer kan exempelvis leda till känselstörningar, så kallade vita fingrar och förslitningsskador. Hälsorisker vid exponering av helkroppsvibrationer kan leda till diskbråck, spinalstenos, instabilitet och inflammatoriska ryggsjukdomar. Vibrationer som innehåller stötar kan leda till ländryggsbesvär.

Området regleras genom EU:s vibrationsdirektiv 2002/44/EC Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) och vibrationer (AFS 2005:15).

Arbetsmiljöverket har under 2018 utfört 350 inspektioner kopplade till vibrationer. Det har lett till 850 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. Brister upptäcktes hos 8 av 10 företag. Tre av tio arbetssjukdomar mellan 2014-2017 är godkända vibrationsskador av AFA Försäkring. Vibrationsskador är vanligare bland män eftersom vibrationsverktyg främst förekommer inom mansdominerade yrken.

Arbetsgivarna och företagshälsan har ett gemensamt ansvar

Vibrationer kan vara ett problem på åtskilliga arbetsplatser. Oavsett typen av arbetsplats är det viktigt att kontinuerligt arbeta med vibrationsfrågorna och göra det förebyggande arbetet till ett naturligt inslag i det systematiska arbetet.

Det du som arbetsgivare kan göra, är att försöka att minska riskerna för skador. Genom att;

  • Identifiera riskerna – roterande eller slående handhållna verktyg. Regelbundet undersöka risken för skador.
  • Göra mätningar – hur mycket vibrationer utsätts medarbetarna för?
  • Medicinska kontroller
  • Annan arbetsmetod?
  • Minska exponeringstiden – genom att planera in pauser
  • Byta ut maskiner
  • Informera och utbilda personalen
  • Undvik fukt och kyla

Vi kan hjälpa dig som arbetsgivare att upptäcka och förebygga skador hos medarbetaren i tid genom hälsoundersökningar. Genom vårt tvärfunktionella teamarbete kan vi informera och ge förslag till åtgärder.