Bli kund

Kartläggning är en viktig del i ett strategiskt arbetsmiljöarbete

Det företag som lyckas bäst i sitt strategiska arbetsmiljöarbete är de som regelbundet följer upp och har kontroll över sina anställdas fysiska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Företagets arbetsmiljö har stor betydelse för dina anställdas hälsa och därmed också för företagets grundläggande mål när det gäller produktivitet, kvalitet och lönsamhet. En kartläggning av er arbetsmiljö och att göra riskbedömningar är en förutsättning för att kunna planera och genomföra förebyggande insatser och effektiva förbättringar.


Vi hjälper till med kartläggning, förslag på åtgärder och genomförande

Stress, friskvårdsbehov, buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar och ventilation är några exempel på vad Hälsobolaget kan hjälpa till att kartlägga och bedöma. Vi kan även ge förslag på åtgärder och fungera som ett stöd vid genomförandet.

Arbetsmiljökollen

Genom vår tjänst Arbetsmiljökollen får du ett underlag som ger en bra utgångspunkt för fortsatt arbetsmiljöarbete. Vid en intervju med arbetsmiljökonsult kartläggs ert arbete utifrån Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) respektive Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Kartläggning utmynnar i en sammanställande rapport och återkoppling med förslag på insatser.

Produktblad Arbetsmiljökollen